รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 38      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 38      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 193      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 15      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 8      
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 46      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 101      
    ภาควิชาภาษาไทย 1      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 2      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 12      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 5      
    คณะรัฐศาสตร์ 5      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 21      
    คณะวิทยาการอิสลาม 21      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 223      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 69      
    ภาควิชาพรีคลินิก 21      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 83      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 24      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 11      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 15      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 31      
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 4      
    ภาควิชาการศึกษา 6      
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 4      
    ภาควิชาพลศึกษา 10      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 5      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 5      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 516