รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
          1        
     1        
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 29        
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 29        
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 270        
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10        
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 16        
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 14        
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 4        
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 90        
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 90        
    ภาควิชาภาษาไทย 25        
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 5        
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 16        
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 2        
    คณะรัฐศาสตร์ 2        
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 5        
    คณะวิทยาการสื่อสาร 5        
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 315        
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53        
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 83        
    ภาควิชาพรีคลินิก 14        
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 100        
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 37        
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 16        
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 12        
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 29        
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 1        
    ภาควิชาการศึกษา 9        
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 4        
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 4        
    ภาควิชาพลศึกษา 8        
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3        
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 46        
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 46        
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 1        
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1