รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 52      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 52      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 820      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 62      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 33      
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 6      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 287      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 226      
    ภาควิชาภาษาไทย 50      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 39      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 81      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 6      
    คณะรัฐศาสตร์ 6      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 14      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 14      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 848      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 117      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 241      
    ภาควิชาพรีคลินิก 28      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 267      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 104      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 31      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 60      
    คณะศิลปกรรมศาสตร์     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8      
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 174      
    คณะศึกษาศาสตร์ 1      
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 2      
    ภาควิชาการศึกษา 58      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 72      
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 4      
    ภาควิชาพลศึกษา 34      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 113      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 113      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 4      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 4      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 2,039