คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3280 441-308   การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 40 13 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3279 721-363   เทคโนโลยีเอนไซม์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 58 5 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3278 268-322   การตรวจวินิจฉัยทางบุคลิกภาพ   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์    17 1 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3277 268-322   การตรวจวินิจฉัยทางบุคลิกภาพ   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์   อาจารย์   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ 17 3 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3276 418-102   ภาษาฝรั่งเศส 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร   อาจารย์   กานดา เหล่าปิยะบุตร 14 4 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3275 721-234   เคมีอินทรีย์ 2   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ   อาจารย์   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ 22 44 เย็บมุม 17 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3274 426-322   ชีวภูมิศาสตร์   ดำรง เสียมไหม   อาจารย์   ดำรง เสียมไหม 15 14 เย็บมุม 16 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3273 748-415   หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ   สุนันต์ ทองสีนุช   อาจารย์   สุนันต์ ทองสีนุช 28 62 มุงหลังคา 16 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3272 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   อาจารย์   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน 21 6 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3271 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   อาจารย์   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน 21 8 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3270 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   อาจารย์   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน 21 13 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3269 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   อาจารย์   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน 21 12 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3268 761-101   อัลกุรอานและซุนนะฮ์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ยุทธนา เกื้อกูล 100 77 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3267 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วชิระ ดวงใจดี 102 10 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3266 413-112   ภาษามลายู 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 16 9 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3265 413-212   ภาษามลายู 4   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 36 11 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3264 741-231   การวิเคราะห์พอลิเมอร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 15 42 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3263 741-252   ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 16 19 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3262 741-431   เทคโนโลยีเบื้องต้นทางพลาสติก   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 12 45 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3261 721-361   ชีวเคมี   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 145 10 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3260 721-361   ชีวเคมี   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 145 7 เย็บมุม 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3259 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 88 9 ไม่เย็บ 15 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3258 417-111   โครงสร้างภาษาอังกฤษ   นภาพร ทองน้อย   napaporn.th 150 17 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3257 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 45 7 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3256 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 45 5 มุงหลังคา 15 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3255 417-111   โครงสร้างภาษาอังกฤษ   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 57 1 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3254 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 90 2 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3253 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 90 1 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3252 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 90 2 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3251 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 90 2 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68