คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1920 266-221   นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ยุพดี 32 16 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1919 870-317   การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาด   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุวนาถ ทองสองยอด 21 51 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1918 780-222   ตัครีจญ์ อัลหะดีษ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อาลี สาเมาะ 71 103 เย็บข้าง 14 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1917 763-456   การจัดการเชิงกลยุทธ์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว 40 31 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1916 763-343   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว 66 24 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1915 761-456   ขบวนการอิศลาห์และตัจญ์ดีด   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลฮาดี สะบูดิง 64 96 เย็บข้าง 14 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1914 780-230   อรรถาธิบายอัลกุรอาน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อิลยาส สิเดะ 18 37 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1913 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์ 43 9 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1912 993-395   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฮานีฟะห์ เจ๊ะอาลี 96 4 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1911 993-395   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฮานีฟะห์ เจ๊ะอาลี 194 1 ไม่เย็บ 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1910 993-224   การพยาบาลต่างวัฒนธรรม   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุนิดา อรรถอนุชิต 43 6 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1909 724-314   วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.บุรฉัตร ศรีพิทักษ์ 26 25 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1908 732-322   เทคโนโลยีการผลิตเห็ด   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 49 42 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1907 712-464   เทคโนโลยีอาหารอบ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด 17 21 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1906 718-318   โภชนาการชุมชน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 57 46 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1905 712-334   ปฎิบัติการวิเคราะห์อาหาร   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ 25 26 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1904 721-383   ปฏิบัติการยูนิตโอเปอเรชัน   รัตนา จริยาบูรณ์    11 7 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1903 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 17 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1902 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 18 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1901 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 26 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1900 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 14 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1899 418-292   ยุโรป 2   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    8 3 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1898 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    15 24 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1897 721-235   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2   วันเพ็ญ นาเกลือ    200 4 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1896 725-114   สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติมา มัญชวินทร์ 14 15 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1895 725-113   ชีวเคมีคลินิก   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติมา มัญชวินทร์ 72 10 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1894 421-471   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์    50 32 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 ส่งคืน
1890 718-161   เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภรดา สุรพันธนากร 21 9 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1889 747-332   แผนแบบการทดลอง   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์ 25 12 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1888 747-325   การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์ 10 4 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24