คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3371 268-227   แรงจูงใจและอารมณ์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อริยา คูหา 29 39 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3370 730-434   การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ำ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 11 49 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3369 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 10 18 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3368 418-102   ภาษาฝรั่งเศส 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    15 8 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3367 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    14 4 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3366 417-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.นภาพร ทองน้อย 215 30 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3365 417-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.นภาพร ทองน้อย 220 2 ไม่เย็บ 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3364 746-113   คณิตศาสตร์ 1   อนุรักษ์ บูสะมัญ   อาจารย์   อนุรักษ์ บูสะมัญ 8 33 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3363 732-483   นิเวศวิทยาทางการเกษตร   อภิชัย บัวชูก้าน   อาจารย์   อภิชัย บัวชูก้าน 20 18 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3362 761-323   ประวัติศาสตร์อิสลาม 2   เอกสารสารคำสอน 192   อ.อีสมาแอ กาเต๊ะ 25 77 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3361 766-330   วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอิสลาม   เอกสารสารคำสอน 192   อ.อีสมาแอ กาเต๊ะ 10 49 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3360 993-111   จิตวิทยาพัฒนาการ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.อุบล วรรณกิจ 62 12 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3359 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   เอกสารสารคำสอน 192   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 86 26 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3358 411-350   วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.นวมน 51 7 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3357 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 37 19 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3356 712-324   โภชนบำบัด   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ 20 10 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3355 441-344   การตรวจสอบและควบคุมภายใน   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 23 12 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3354 441-308   การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 43 23 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3353 268-337   การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   จุฑามาศ เสถียรพันธ์    4 5 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3352 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ศิริมา ปุรินทราภิบาล 15 4 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3351 910-101   ประวัติศาสตร์ศิลปะ   ปัทมา สุวรรณจำรูญ   อาจารย์อัญชนา นังคลา 35 28 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3350 910-101   ประวัติศาสตร์ศิลปะ   ปัทมา สุวรรณจำรูญ   อาจารย์อัญชนา นังคลา 35 29 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3349 910-101   ประวัติศาสตร์ศิลปะ   ปัทมา สุวรรณจำรูญ   อาจารย์อัญชนา นังคลา 35 29 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3348 268-314   พลวัตกลุ่ม   จุฑามาศ เสถียรพันธ์   อาจารย์   จุฑามาศ เสถียรพันธ์ 47 11 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3347 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ   อาจารย์   นายือมิง มาหามะ 7 27 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3346 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 43 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3345 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 44 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3344 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศิริมา ปุรินทราภิบาล 15 9 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3343 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อดิศา 30 23 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3342 412-212   ภาษาจีนชั้นกลาง 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อุมาพร เกียรติกิระขจร 13 26 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68