คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
2011 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.วันเพ็ญ นาเกลือ 200 4 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2010 870-303   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว 48 13 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2009 870-303   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว 48 10 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2008 412-201   หนีห่าว จงกว๋อ   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 9 38 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2007 414-367   ภาษาอาหรับเพื่อการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.ซอฮีบูวบะห์วี บินโมง 7 64 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2006 412-225   การฟัง-พูดภาษาจีน 3   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ็Hou Wanrorg 15 14 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2005 415-202   ภาษาญี่ปุ่น 4   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นิเย๊าะ จาหลง 20 25 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2004 413-212   ภาษามลายู 4   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 80 8 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2003 411-422   ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ 31 4 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2002 411-223   ไวยากรณ์ไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ 80 28 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2001 411-422   ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ 31 7 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2000 415-324   การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   Yuki Kon 9 6 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1999 415-324   การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   Yuki Kon 3 6 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1998 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม    90 7 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
1997 722-112   ชีววิทยาทั่วไป 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 110 1 ไม่เย็บ 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1996 722-431   กายวิภาคศาสตร์ของพืช   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 15 21 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1995 414-227   สนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ    7 201 เย็บข้าง 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1994 196-340   นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.ไฟซอล ดาโอะ 42 44 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1993 732-263   การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.สมนึก สอนนอก 10 89 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1992 721-115   หลักเคมี   ฟารีดา หะยีเย๊ะ    37 19 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
1991 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 18 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1990 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 14 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1989 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 4 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1988 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 4 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1987 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 20 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1985 434-346   เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ   นายือมิง มาหามะ    7 26 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1984 434-346   เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ   นายือมิง มาหามะ    7 12 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1983 723-486   สัมมนาทางฟิสิกส์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 30 10 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1982 268-202   จิตวิทยาสำหรับครู   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อริยา คูหา 159 98 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1981 264-102   ทักษะชีวิต   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุใจ ส่วนไพโรจน์ 170 2 ไม่เย็บ 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24