คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3130 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 2 ไม่เย็บ 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3129 721-353   สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ   vanida.c 22 7 เย็บมุม 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3128 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 200 24 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3127 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 200 24 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3126 763-456   การจัดการเชิงกลยุทธ์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 40 10 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3125 763-456   การจัดการเชิงกลยุทธ์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 40 6 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3124 763-456   การจัดการเชิงกลยุทธ์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 40 10 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3123 763-456   การจัดการเชิงกลยุทธ์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 40 8 มุงหลังคา 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3122 763-343   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 62 2 เย็บข้าง 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3121 763-343   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 62 6 เย็บข้าง 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3120 763-343   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว   chutikan.p 62 4 เย็บข้าง 10 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3119 413-212   ภาษามลายู 4   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 35 4 เย็บมุม 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3118 413-212   ภาษามลายู 4   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 35 2 ไม่เย็บ 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3117 413-112   ภาษามลายู 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 35 3 เย็บมุม 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3116 413-112   ภาษามลายู 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 11 1 ไม่เย็บ 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3115 415-222   การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อัจฉรา ชูพูล 25 15 เย็บมุม 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3114 417-214   ทักษะการอ่าน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จารุวรรณ หนูช่วย 90 32 เย็บมุม 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3113 746-112   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เซาฟี บูสะมัญ 32 60 มุงหลังคา 09 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3112 724-104   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นภารัตน์ ไวยเจริญ 18 70 มุงหลังคา 09 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3111 413-112   ภาษามลายู 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.รุสดี มาซอ 80 17 เย็บมุม 09 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3110 747-431   สถิติสำหรับการวิจัย   อัตชัย เอื้ออนันตสันต์   attachai.u 38 70 มุงหลังคา 09 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3108 417-111   โครงสร้างภาษาอังกฤษ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   นภาพร ทองน้อย 150 20 เย็บมุม 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3107 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   tidarut.v 50 27 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3106 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   arinda.m 41 6 เย็บมุม 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3105 268-313   จิตวิทยาอปกติ   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์   weeraphong.c 30 31 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3104 747-101   สถิติในชีวิตยุคใหม่   มายือนิง อิสอ   mayuening.e 120 42 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3103 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง   chompounoot.i 63 2 ไม่เย็บ 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3102 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง   chompounoot.i 63 12 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3101 434-324   การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศในอาเซียน   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 28 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3100 434-211   ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 28 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68