คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1763 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   สันธนา ชัยมนตรี    9 30 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1762 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    9 15 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1761 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    19 78 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1760 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    16 18 เย็บข้าง 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1759 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    16 25 เย็บข้าง 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1758 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    16 18 เย็บข้าง 10 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1757 732-358   การผลิตนกแอ่น   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 9 11 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1756 741-483   การตลาดเบื้องต้น   ธีรสุดา ประเสริฐ    5 49 เย็บข้าง 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1754 412-254   ศิลปวัฒนธรรมจีน   จิระชัย แซ่ตั้ง    20 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1753 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 48 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1752 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 31 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1751 746-452   สัมมนา   จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว    40 30 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1750 441-321   การวางแผน สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง 30 53 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1749 441-324   การสื่อสารในองค์การ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง 38 56 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1748 712-231   เคมีอาหาร   เทวี ทองแดง คาร์ริลา    43 42 เย็บข้าง 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1747 732-261   หลักโภชนศาสตร์สัตว์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 7 19 เย็บข้าง 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1746 732-263   การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เทียนทิพย์ ไกรพรม 7 29 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1745 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัตติกาล เรืองฤทธ์ 43 18 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1744 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัตติกาล เรืองฤทธ์ 43 4 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1743 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัตติกาล เรืองฤทธ์ 43 12 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1742 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัตติกาล เรืองฤทธ์ 43 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1741 761-324   ปรัชญาอิสลาม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อับดุลฮาดี สะบูดิง 65 101 เย็บข้าง 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1740 761-460   ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อิลยาส สิเดะ 58 38 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1739 762-473   อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อิลยาส สิเดะ 55 41 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1738 780-125   ตัจญ์วีดและอัลกุรอาน 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อิลยาส สิเดะ 37 19 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1737 762-132   อัลกุรอานและตัจญ์วีด 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อิลยาส สิเดะ 55 24 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1736 762-405   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Hesti Leviana Sari 52 52 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1734 763-348   การจัดการสินเชื่อ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.หมะหมูด หะยีหมัด 41 30 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1733 724-004   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Abdulai Kaba 70 178 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1732 196-345   การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นัจมีย์ หมัดหมาน 50 57 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24