รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 8      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 8      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 2      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 20      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 20      
    ภาควิชาภาษาไทย 1      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 2      
    คณะรัฐศาสตร์ 2      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 2      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 1      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 20      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 1      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 18      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 7      
    ภาควิชาการศึกษา 3      
    ภาควิชาพลศึกษา 4      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 118