รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 48      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 48      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 93      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 23      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 33      
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 155      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 153      
    ภาควิชาภาษาไทย 20      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 32      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 3      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 10      
    คณะรัฐศาสตร์ 10      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 5      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 5      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 36      
    คณะวิทยาการอิสลาม 16      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 20      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 807      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 391      
    ภาควิชาพรีคลินิก 45      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 194      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 96      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 26      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 54      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 92      
    ภาควิชาการศึกษา 33      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 33      
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 6      
    ภาควิชาพลศึกษา 18      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 49      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 49      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 1,560