รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 97      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 97      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 426      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 26      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 13      
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 92      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 188      
    ภาควิชาภาษาไทย 17      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 11      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 54      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 24      
    คณะรัฐศาสตร์ 24      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 5      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 5      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 46      
    คณะวิทยาการอิสลาม 40      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 6      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 529      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 206      
    ภาควิชาพรีคลินิก 55      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 130      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 77      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 21      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 40      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 69      
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 4      
    ภาควิชาการศึกษา 23      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 14      
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 4      
    ภาควิชาพลศึกษา 12      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 12      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 13      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 13      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 1,209