รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 77      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 77      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 582      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 14      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 28      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 195      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 236      
    ภาควิชาภาษาไทย 28      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 22      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 21      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 13      
    คณะรัฐศาสตร์ 13      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 8      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 8      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 79      
    คณะวิทยาการอิสลาม 59      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 20      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 785      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 285      
    ภาควิชาพรีคลินิก 41      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 231      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 118      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 31      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 79      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 80      
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 1      
    ภาควิชาการศึกษา 23      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 39      
    ภาควิชาพลศึกษา 9      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 8      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 73      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 73      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 1,697