รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
          24      
     24      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 49      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 49      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 169      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 15      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 23      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 21      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 75      
    ภาควิชาภาษาไทย 14      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 18      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 21      
    คณะรัฐศาสตร์ 21      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 2      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 2      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 55      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 55      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 196      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 66      
    ภาควิชาพรีคลินิก 23      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 62      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 30      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 14      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 7      
    ภาควิชาการศึกษา 5      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 2      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 1      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 524