รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
          52      
     52      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 34      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 34      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 135      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 2      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 2      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 19      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 91      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 20      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 3      
    คณะรัฐศาสตร์ 3      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 1      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 1      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 13      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 13      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 274      
     3      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40      
    ภาควิชาพรีคลินิก 26      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 59      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 78      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 61      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 18      
    ภาควิชาการศึกษา 2      
    ภาควิชาพลศึกษา 10      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา     วิทยาลัยอิสลามศึกษา 23      
    ภาควิชาอิสลามศึกษา 23      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 553