รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 29      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 29      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 151      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 1      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 3      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 33      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 95      
    ภาควิชาภาษาไทย 8      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 3      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 4      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 5      
    คณะรัฐศาสตร์ 5      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 3      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 3      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 30      
    คณะวิทยาการอิสลาม 22      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 8      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 243      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 74      
    ภาควิชาพรีคลินิก 9      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 98      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 29      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 22      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 11      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 19      
    ภาควิชาการศึกษา 7      
    ภาควิชาพลศึกษา 6      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 9      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 9      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 489