รายงานแยกตามคณะ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา  
คณะ ภาควิชา จำนวนคำขอ
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 121      
    คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 121      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 756      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52      
    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 53      
    ภาควิชาประวัติศาสตร์ 32      
    ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1      
    ภาควิชาภาษาตะวันตก 192      
    ภาควิชาภาษาตะวันออก 269      
    ภาควิชาภาษาไทย 29      
    ภาควิชาภูมิศาสตร์ 26      
    ภาควิชาสังคมศาสตร์ 102      
    คณะรัฐศาสตร์     คณะรัฐศาสตร์ 30      
    คณะรัฐศาสตร์ 30      
    คณะวิทยาการสื่อสาร     คณะวิทยาการสื่อสาร 11      
    คณะวิทยาการสื่อสาร 11      
    คณะวิทยาการอิสลาม     คณะวิทยาการอิสลาม 56      
    คณะวิทยาการอิสลาม 49      
    วิทยาลัยอิสลามศึกษา 7      
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 840      
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 350      
    ภาควิชาพรีคลินิก 98      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 175      
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 116      
    ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30      
    ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม 71      
    คณะศึกษาศาสตร์     คณะศึกษาศาสตร์ 85      
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 4      
    ภาควิชาการศึกษา 35      
    ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 18      
    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 4      
    ภาควิชาพลศึกษา 12      
    ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 12      
    สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี     สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 15      
    กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 15      
    รวมทั้งหมด     รวมทั้งหมด 1,914