คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3190 721-115   หลักเคมี   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 1 ไม่เย็บ 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3189 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 1 ไม่เย็บ 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3188 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 4 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3187 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 5 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3186 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 13 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3185 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 13 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3184 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   Wanpen.n 30 11 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3183 418-102   ภาษาฝรั่งเศส 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร   kanda.l 14 7 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3182 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   sirima.p 15 21 เย็บข้าง 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3181 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม   kriangsak.d 16 16 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3180 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม   kriangsak.d 16 18 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3179 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม   kriangsak.d 16 24 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3178 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม   damrong.s 135 13 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3177 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม   damrong.s 50 13 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3176 721-113   เคมีทั่วไป 2   เสาวภา โชติสุวรรณ   saowapa.c 110 38 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3175 426-204   สถิติและปริมาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อภิรดี สรวิสูตร 20 17 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3174 426-204   สถิติและปริมาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อภิรดี สรวิสูตร 20 34 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3173 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 23 15 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3172 414-360   ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ 24 12 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3171 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 23 8 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3170 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.กานดา เหล่าปิยบุตร 16 25 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3169 417-131   สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 240 15 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3168 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 85 22 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3167 718-335   การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด 29 10 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3166 746-321   พีชคณิตนามธรรม   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เซาฟี บูสะมัญ 47 52 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3165 722-361   พันธุศาสตร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ๋ 62 20 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3164 722-361   พันธุศาสตร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ๋ 62 61 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3163 268-202   จิตวิทยาสำหรับครู   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อริยา คูหา 175 41 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3162 268-213   จิตวิทยาสังคม   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อริยา คูหา 63 27 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3161 730-312   โรคและปรสิตของปลา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.นิรัติศัย เพชรสุภา 10 9 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68