คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1823 871-327   การบัญชีเพื่อการจัดการ   มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา    20 12 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1822 721-353   สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ    21 101 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1821 718-161   เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ   ลักษณา ไชยมงคล    34 20 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1820 748-424   การโปรแกรมเว็บ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    24 22 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1819 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    120 1 ไม่เย็บ 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1818 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    120 1 ไม่เย็บ 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1817 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    45 2 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1816 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    40 2 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1815 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   อารินดา มะอาลี    30 12 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1814 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   อารินดา มะอาลี    30 8 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1813 425-336   ญี่ปุ่นสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 59 1 ไม่เย็บ 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1812 780-223   อิสลามกับแนวคิดร่วมสมัย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Ibrahima Lamine Sano 81 41 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1811 780-232   อุศูลุลฟิกฮฺ 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Ibrahima Lamine Sano 60 45 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1810 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   อารินดา มะอาลี    30 10 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1809 780-347   ฟิกฮฺ 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Ibrahima Lamine Sano 60 20 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1808 718-266   พยาธิวิทยา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ 37 24 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1807 746-112   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เซาฟี บูสะมัญ 33 22 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1806 712-324   โภชนบำบัด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 3 43 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1805 712-371   สุขาภิบาลอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 22 18 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1804 718-331   วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 32 71 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1803 993-121   มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1802 993-121   มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 4 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1801 993-121   มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1800 993-121   มโนทัศน์และทฤษฎีการพยาบาล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 5 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1799 993-171   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 8 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1798 993-171   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1797 993-171   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 8 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1796 993-171   ประโยชน์เพื่อนมนุษย์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัศลี สนิทสกุล 62 4 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1795 282-109   พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พรเพ็ญ 55 73 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1794 433-102   ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ภมรี สุรเกียรติ 16 29 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24