คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3220 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 90 2 ไม่เย็บ 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3219 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 90 5 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3218 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 ไม่เย็บ 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3217 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 2 ไม่เย็บ 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3216 419-102   ภาษาเยอรมัน 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.วิชนีย์ สุวรรณสังข์ 14 13 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3215 411-223   ไวยากรณ์ไทย   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เชิดชัย อุดมพันธ์ 80 6 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3214 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 5 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3213 413-322   การอ่านภาษามลายู 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.baharuoin 55 11 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3212 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 2 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3211 415-222   การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อัจฉรา ชูพูล 24 12 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3210 196-207   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.สุธิรัส ชูชื่น 313 15 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3209 196-207   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.สุธิรัส ชูชื่น 313 13 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3208 413-112   ภาษามลายู 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ ปรีดาโอ๊ะ 15 2 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3207 411-223   ไวยากรณ์ไทย   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เชิดชัย อุดมพันธ์ 80 54 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3206 763-343   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว 62 4 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3205 413-212   ภาษามลายู 4   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ ปรีดาโอ๊ะ 36 5 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3204 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.มะลิ ศรีภู 65 8 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3203 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ทัดดาว ปานสมบัติ   tatdow.pa 1 28 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3202 268-332   พฤติกรรมการทำงานในองค์การ   จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์   ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ 9 236 มุงหลังคา 13 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3201 434-112   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค   ชาคร ประพรหม   chakorn.p 13 22 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3200 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ   eknarint.e 22 3 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3199 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 28 4 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3198 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 29 21 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3197 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 28 7 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3196 412-463   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.hou wanrong 11 10 มุงหลังคา 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3195 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ ปรีดาโอ๊ะ 24 4 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3194 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ ปรีดาโอ๊ะ 20 9 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3193 413-212   ภาษามลายู 4   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ ปรีดาโอ๊ะ 34 5 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3192 712-371   สุขาภิบาลอาหาร   เทวี ทองแดง คาร์ริลา   taewee.t 22 17 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3191 712-371   สุขาภิบาลอาหาร   เทวี ทองแดง คาร์ริลา   taewee.t 22 38 เย็บมุม 12 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68