คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1858 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    12 33 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1857 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    12 33 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1856 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อดิศา 32 3 ไม่เย็บ 13 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1855 413-325   การแปล 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 15 28 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1854 413-361   วรรณคดีมลายูเบื้องต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 11 14 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1853 413-212   ภาษามลายู 4   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 120 3 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1852 412-121   ศิลปะการเขียนอักษรจีน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 16 31 มุงหลังคา 13 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1851 417-342   การแปลไทย-อังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฟาตีม๊ะห์ เจ๊ะอาแซ 34 74 มุงหลังคา 13 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1850 762-202   ภาษาและวัฒนธรรม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   .อ.นวมน 52 16 มุงหลังคา 13 ม.ค. 2562 13 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1849 417-353   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม   อดิศา เบญจรัตนานนท์    37 7 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1848 417-353   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม   อดิศา เบญจรัตนานนท์    37 8 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1847 417-353   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม   อดิศา เบญจรัตนานนท์    37 6 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1846 417-353   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม   อดิศา เบญจรัตนานนท์    37 6 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1845 417-353   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม   อดิศา เบญจรัตนานนท์    37 5 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1844 741-483   การตลาดเบื้องต้น   ธีรสุดา ประเสริฐ    5 94 เย็บข้าง 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1843 741-483   การตลาดเบื้องต้น   ธีรสุดา ประเสริฐ    5 59 เย็บข้าง 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1842 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง    62 5 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1841 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง    62 7 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1840 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มะลิ ศรีภู 41 22 เย็บข้าง 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1839 723-382   ดาราศาสตร์ปฏิบัติ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 25 41 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1838 718-131   วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 24 72 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1837 712-324   โภชนบำบัด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 27 11 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1836 712-324   โภชนบำบัด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 24 13 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1835 712-372   การประกันคุณภาพอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ 25 9 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1834 712-333   การวิเคราะห์อาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เนตรนภิส อ๋องสุวรรณ 36 13 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1833 730-234   เทคโนโลยีการผลิตแพลงก์ตอนและอาหารมีชีวิต   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ระพีพร เรืองช่วย 14 74 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1832 419-343   เยอรมนีในโลกปัจจุบัน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส 9 41 เย็บมุม 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1831 421-226   สารสนเทศในบริบทสังคม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 28 8 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1830 421-322   ผู้ใช้สารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 30 18 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1829 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 1700 15 มุงหลังคา 11 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24