คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3250 426-206   ภูมิศาสตร์นิเวศ   ดำรง เสียมไหม   damrong.s 15 10 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3249 412-112   ภาษาจีนชั้นต้น 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 38 23 มุงหลังคา 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3248 412-111   ภาษาจีนชั้นต้น 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 9 33 มุงหลังคา 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3247 413-212   ภาษามลายู 4   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 80 3 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3246 413-212   ภาษามลายู 4   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 36 5 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3245 413-325   การแปล 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 35 15 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3244 415-212   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Yuki Kon 18 6 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3243 415-212   การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Yuki Kon 18 6 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3242 415-324   การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Yuki Kon 7 150 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3241 441-205   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 32 17 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3240 748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทัดดาว ปานสมบัติ   tatdow.pa 9 11 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3239 425-336   ญี่ปุ่นสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 56 19 มุงหลังคา 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3238 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ทัดดาว ปานสมบัติ   tatdow.pa 38 1 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3237 993-292   ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นันทิยา โข้ยนึ่ง 22 50 มุงหลังคา 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3236 730-316   การเพาะเลี้ยงหอยทะเล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จิติมา สุวรรณมาลา 10 44 เย็บข้าง 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3235 282-101   สุขภาพส่วนบุคคล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 17 129 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3234 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 86 4 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3233 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 86 2 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3232 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 86 31 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3231 417-222   วรรณคดีวิจักษ์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นันทิดา กูลเกื้อ 86 10 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3230 418-361   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมฝรั่งเศส   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศุภชัย โชติทอง 5 16 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3229 993-111   จิตวิทยาพัฒนาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุบล วรรณกิจ 62 12 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3228 117-116   การรู้เท่าทันดิจิทัล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 642 2 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3227 117-116   การรู้เท่าทันดิจิทัล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 642 2 ไม่เย็บ 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3226 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 10 39 เย็บข้าง 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3225 117-116   การรู้เท่าทันดิจิทัล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 642 2 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3224 412-233   โครงสร้างภาษาจีน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 16 12 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3223 721-351   การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วิไลรัตน์ 73 7 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3222 434-346   เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ   นายือมิง มาหามะ   nayeming.m 28 29 เย็บมุม 14 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3221 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 90 6 เย็บมุม 13 มี.ค. 2562 18 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68