คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1887 746-271   ทฤษฎีความน่าจะเป็น   รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม    17 18 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1886 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี    23 2 ไม่เย็บ 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1885 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี    23 1 ไม่เย็บ 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1884 741-483   การตลาดเบื้องต้น   ธีรสุดา ประเสริฐ    5 63 เย็บข้าง 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1883 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี    23 18 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1882 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี    23 10 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1881 721-233   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1   วันเพ็ญ นาเกลือ    35 11 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1880 418-292   ยุโรป 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    8 7 เย็บข้าง 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1879 260-302   การบริหารจัดการในสถานศึกษา   เรชา ชูสุวรรณ    210 12 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1878 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    130 1 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1877 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    130 1 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1876 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    130 2 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1875 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    130 2 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1874 426-322   ชีวภูมิศาสตร์   ดำรง เสียมไหม    15 4 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1873 721-115   หลักเคมี   วันเพ็ญ นาเกลือ    55 25 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1872 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ    43 4 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1871 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ    43 19 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1870 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม    100 7 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1869 426-206   ภูมิศาสตร์นิเวศ   ดำรง เสียมไหม    12 5 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1868 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม    13 5 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1865 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    20 21 ไม่เย็บ 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1864 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    20 21 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1863 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    20 22 ไม่เย็บ 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1861 748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทัดดาว ปานสมบัติ    10 8 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1860 748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทัดดาว ปานสมบัติ    10 8 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1859 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    12 65 เย็บข้าง 13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1858 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    12 33 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1857 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    12 33 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1856 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อดิศา 32 3 ไม่เย็บ 13 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1855 413-325   การแปล 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 15 28 เย็บมุม 13 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24