คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3311 718-318   โภชนาการชุมชน   ลักษณา ไชยมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ลักษณา ไชยมงคล 54 28 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3310 746-114   คณิตศาสตร์ 2   อารียุทธ สมาแอ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   อารียุทธ สมาแอ 38 20 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3309 418-102   ภาษาฝรั่งเศส 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    14 2 ไม่เย็บ 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3308 730-312   โรคและปรสิตของปลา   เอกสารสารคำสอน 192   อ.นิรัติศัย เพชรสุภา 11 19 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3307 730-122   ชีววิทยาของปลา   เอกสารสารคำสอน 192   อ.นิรัติศัย เพชรสุภา 16 13 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3306 746-471   การวิจัยดำเนินงาน   เอกสารสารคำสอน 192   อ.เล็ก แซ่จิว 49 26 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3305 441-205   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 32 17 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 ส่งคืน
3304 414-222   การฟัง-พูดภาษาอาหรับ 2   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ประเสริฐ ผันแปร 23 46 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3303 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 29 2 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3302 722-242   ปฏิบัติการสัตววิทยา   เอกสารสารคำสอน 192   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 51 3 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3301 441-308   การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 23 24 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3300 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ศิริมา ปุรินทราภิบาล 15 12 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3299 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 30 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3298 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 17 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3297 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 9 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3296 412-341   วรรณคดีจีนโบราณ   MINGXIN FAN   อาจารย์   MINGXIN FAN 25 13 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3295 412-354   วัฒนธรรมจีน 2   MINGXIN FAN   อาจารย์   MINGXIN FAN 8 35 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3294 411-321   ภาษาบาลี   รินธรรม ธารมุกตา        50 15 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3292 417-131   สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง    600 5 ไม่เย็บ 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3291 722-381   เทคโนโลยีชีวภาพ   เอกสารสารคำสอน 192   อ.ปานจันทร์ สุจริตธุรการ 65 23 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3290 780-102   ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อายุบ คางา 30 52 เย็บข้าง 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3289 262-401   การจัดการเรียนรู้และการสอน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 35 39 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3288 268-207   การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พวงสร้อย วรกุล 33 27 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3287 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 4 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3286 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 8 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3285 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 7 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3284 417-131   สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 200 1 ไม่เย็บ 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3283 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   อาจารย์   อารินดา มะอาลี 41 30 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3282 268-423   กลุ่มจิตบำบัด   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์   อาจารย์   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์ 18 14 มุงหลังคา 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3281 268-313   จิตวิทยาอปกติ   จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์   รศ.พวงสร้อย วรกุล 33 10 เย็บมุม 18 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68