คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1950 425-224   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ภมรี สุรเกียรติ 20 17 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1949 425-224   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ภมรี สุรเกียรติ 20 19 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1948 746-471   การวิจัยดำเนินงาน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เล็ก แซ่จิว 40 7 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1947 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   เจริญ ภคธีรเธียร    30 1 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1946 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   เจริญ ภคธีรเธียร    30 4 ไม่เย็บ 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1945 718-317   หลักโภชนบำบัด   ลักษณา ไชยมงคล    32 5 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1944 268-103   จิตวิทยาบุคลิกภาพ   จุฑามาศ เสถียรพันธ์    9 55 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1943 718-317   หลักโภชนบำบัด   ลักษณา ไชยมงคล    32 11 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1942 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Fan Mingxin 15 24 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1941 412-113   การฟัง-พูดภาษาจีน 1   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ    14 9 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1940 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ    43 2 ไม่เย็บ 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1939 413-201   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฮูเซ็น ซาวัล 50 57 เย็บข้าง 15 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
1938 414-366   ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ 19 199 เย็บข้าง 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1937 413-327   ภาษามลายูในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Djusmalinar 40 27 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1936 747-431   สถิติสำหรับการวิจัย   ภัทราวรรณ ทองคำชุม    40 13 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1935 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 27 13 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1934 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Djusmalinar 40 50 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1933 413-362   ร้อยกรองมลายู   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Djusmalinar 20 50 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1932 413-352   ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Djusmalinar 50 39 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1931 414-222   การฟัง-พูดภาษาอาหรับ 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ประเสริฐ ผันแปร 25 23 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1930 414-323   การฟัง-พูดอาหรับ 3   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ประเสริฐ ผันแปร 18 31 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1929 417-433   ภาษาศาสตร์สังคม   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วัรดะห์ สะดียามู 82 60 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1928 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 120 2 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1927 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    22 7 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1926 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 40 17 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1925 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    22 14 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1924 417-131   สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฟาตีม๊ะห์ เจ๊ะอาแซ 120 15 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1923 417-131   สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฟาตีม๊ะห์ เจ๊ะอาแซ 120 11 เย็บมุม 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1922 276-402   การวิจัยทางการศึกษา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จิระวัฒน์ ต้นสกุล 170 215 เย็บข้าง 14 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1921 276-306   การวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการศึกษา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อาฟีฟี ลาเต๊ะ 17 106 มุงหลังคา 14 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24