คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1980 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    130 1 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1979 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    80 2 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1978 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    80 1 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1977 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    80 2 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1976 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    80 14 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1975 721-112   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   เสาวภา โชติสุวรรณ    280 1 ไม่เย็บ 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1974 721-112   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   เสาวภา โชติสุวรรณ    140 2 ไม่เย็บ 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1973 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    36 41 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1972 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    36 28 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1971 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    36 41 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1970 748-443   การประมวลผลภาพเบื้องต้น   กิตติยา คงกระพันธ์    14 24 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1969 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์    37 5 มุงหลังคา 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1968 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    100 1 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1967 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    80 1 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1966 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 18 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1965 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ    40 13 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1964 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 6 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1963 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 9 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1962 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทพร แสงมณี 40 9 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 ส่งคืน
1961 993-325   การผดุงครรภ์ 1   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.มนัสมีน เจะโนะ 35 12 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1960 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ผศ.ดร.ซีตีไซบีดะห์ 8 35 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1959 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    50 1 ไม่เย็บ 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1958 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์    50 1 ไม่เย็บ 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1957 741-231   การวิเคราะห์พอลิเมอร์   กรรณิการ์ สหกะโร    18 45 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1956 412-131   การออกเสียงภาษาจีน   จิระชัย แซ่ตั้ง    37 2 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1955 724-004   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.abduiai 60 127 เย็บมุม 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1954 266-215   คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ไกรรัตน์ นิลฉิม 33 49 มุงหลังคา 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1953 411-342   วรรณกรรมปัจจุบัน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วิมลมาศ ปฤชากุล 20 301 เย็บข้าง 15 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
1952 411-342   วรรณกรรมปัจจุบัน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วิมลมาศ ปฤชากุล 20 211 เย็บข้าง 15 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
1951 411-348   วรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.วิมลมาศ ปฤชากุล 13 52 เย็บข้าง 15 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24