คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3341 413-212   ภาษามลายู 4   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ 36 4 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3340 262-401   การจัดการเรียนรู้และการสอน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 35 8 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3339 870-303   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว 54 11 มุงหลังคา 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3338 712-391   แผนแบบทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   ชุมพร หนูเมือง   อาจารย์   ชุมพร หนูเมือง 45 12 เย็บมุม 20 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3337 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   อาจารย์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 78 1 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3336 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   อาจารย์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 78 1 ไม่เย็บ 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3335 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   อาจารย์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 78 4 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3334 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   อาจารย์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 56 9 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3333 418-212   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ศิริมา ปุรินทราภิบาล 9 14 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3332 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 44 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3331 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 42 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3330 712-333   การวิเคราะห์อาหาร   เทวี ทองแดง คาร์ริลา        22 13 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3329 712-333   การวิเคราะห์อาหาร   เทวี ทองแดง คาร์ริลา        22 13 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3328 761-208   ประวัติศาสตร์อิสลาม 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์ 39 105 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3327 741-223   วัสดุยาง 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี 10 132 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3326 712-464   เทคโนโลยีอาหารอบ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 21 25 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3325 718-331   วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธรรมรัตน์ แก้วมณี 52 3 ไม่เย็บ 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3324 870-101   ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุวนาถ ทองสองยอด 190 1 ไม่เย็บ 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3323 282-204   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 11 71 เย็บข้าง 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3322 415-302   ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ไซนุน จารง 13 9 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3321 426-204   สถิติและปริมาณวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อภิรดี สรวิสูตร 20 13 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3320 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 3 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3319 418-212   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศิริมา ปุรินทราภิบาล 9 8 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3318 993-172   จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.รอฮานิ เจะอาแซ 400 1 ไม่เย็บ 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3317 780-224   การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Abdulai Kaba 41 44 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3316 441-205   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ดารานาถ แต่นสุ่ย 33 40 มุงหลังคา 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3315 718-318   โภชนาการชุมชน   ลักษณา ไชยมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ลักษณา ไชยมงคล 54 6 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 ส่งคืน
3314 718-318   โภชนาการชุมชน   ลักษณา ไชยมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ลักษณา ไชยมงคล 54 1 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3313 718-161   เภสัชวิทยาเชิงโภชนาการ   ลักษณา ไชยมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ลักษณา ไชยมงคล 54 4 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3312 718-318   โภชนาการชุมชน   ลักษณา ไชยมงคล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ลักษณา ไชยมงคล 54 9 เย็บมุม 19 มี.ค. 2562 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68