คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3401 712-391   แผนแบบทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   ชุมพร หนูเมือง   อาจารย์   ชุมพร หนูเมือง 45 1 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3400 712-391   แผนแบบทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   ชุมพร หนูเมือง   อาจารย์   ชุมพร หนูเมือง 45 3 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3399 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นิฟาตมะห์ มะกาเจ 42 4 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3398 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   นิฟาตมะห์ มะกาเจ 42 8 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3397 434-112   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค   ชาคร ประพรหม   อาจารย์   ชาคร ประพรหม 13 8 เย็บข้าง 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3396 721-115   หลักเคมี   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 35 13 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3395 725-118   สรีรวิทยา 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อนรรม พลชาติ 68 8 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3394 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   นูริน ดือเร๊ะ   อาจารย์   นูริน ดือเร๊ะ 85 3 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3393 281-338   การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.นัทธี บุญจันทร์ 29 23 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3392 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 37 6 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3391 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   อาจารย์   นูริน ดือเร๊ะ 23 22 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3390 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   อาจารย์   นูริน ดือเร๊ะ 23 10 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3389 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 37 3 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3388 413-351   ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลเล๊าะ บรีดาโอ๊ะ 37 3 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3387 417-213   การเขียนเรียงความ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 18 11 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3386 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 7 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3385 411-312   กิจกรรมภาษาและวรรณคดีไทย   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 33 15 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3384 413-112   ภาษามลายู 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.รุสดี มาซอ 80 26 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3383 262-415   วิทยาศาสตร์สำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จันทร์ดา พิทักษ์สาลี 23 3 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3382 262-415   วิทยาศาสตร์สำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จันทร์ดา พิทักษ์สาลี 23 12 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3381 282-104   เพศศึกษา   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 38 36 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3380 282-103   การสาธารณสุขเบื้องต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 14 16 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3379 268-213   จิตวิทยาสังคม   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อริยา คูหา 64 28 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3378 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 45 200 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3377 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 45 5 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3376 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 45 3 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3375 282-114   สุขภาพสิ่งแวดล้อม   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 27 16 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3374 721-115   หลักเคมี   วันเพ็ญ นาเกลือ   อาจารย์   วันเพ็ญ นาเกลือ 40 2 เย็บมุม 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3373 282-204   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 21 11 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3372 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 50 32 มุงหลังคา 21 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68