คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
2041 413-324   การเขียนภาษามลายู 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Baharuddin 40 14 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2040 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 46 18 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2039 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 46 9 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2038 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 46 8 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2037 411-243   นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 46 4 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2036 411-242   สุนทรียภาพในบทประพันธ์ไทย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วิมลมาศ ปฤชากุล 73 15 เย็บข้าง 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2035 282-374   โภชนาการสาธารณสุข   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 27 358 เย็บข้าง 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2034 282-437   การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 30 154 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2033 282-210   ยาและสารเสพติด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 42 95 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2032 263-201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.กิตติ์ศักดิ์ ณ พัทลุง 165 211 เย็บข้าง 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2031 263-201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.กิตติ์ศักดิ์ ณ พัทลุง 165 41 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2030 263-201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง 159 23 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2029 268-313   จิตวิทยาอปกติ   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   รศ.พวงสร้อย วรกุล 34 11 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2028 712-371   สุขาภิบาลอาหาร   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.พัชรินทร์ ภักดีสงวน 22 44 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2027 732-261   หลักโภชนศาสตร์สัตว์   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 8 35 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2026 721-113   เคมีทั่วไป 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.วีรียา คุ้มเมือง 173 18 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2025 730-452   บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประมง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.จันจิรา 2 39 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2024 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.จันจิรา 2 39 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
2023 730-452   บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประมง   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.จันจิรา 1 46 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2022 282-101   สุขภาพส่วนบุคคล   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 35 146 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2021 282-210   ยาและสารเสพติด   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง 42 25 เย็บข้าง 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2020 993-292   ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นันทิยา โซ้ยนิ่ง 43 40 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2019 412-201   หนีห่าว จงกว๋อ   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 48 16 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2018 421-226   สารสนเทศในบริบทสังคม   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 25 17 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2017 725-116   กายวิภาคศาสตร์ 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 65 24 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2016 722-353   นิเวศวิทยาทางทะเล   กฤษฎ์ คงสีพุฒ    20 48 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2015 414-463   ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.ซอฮีบูวบะห์วี บินโมง 3 29 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2014 437-202   คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อ.วรารัตน์ คำมณี 150 15 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2013 721-235   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2   กฤษฎ์ คงสีพุฒ    41 38 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2012 721-353   สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   ดร.วันเพ็ญ นาเกลือ 41 40 เย็บมุม 16 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24