คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
2948 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร   kanda.l 14 4 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2947 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง   chompounoot.i 63 2 ไม่เย็บ 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2946 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง   chompounoot.i 63 6 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2945 761-101   อัลกุรอานและซุนนะฮ์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ยุทธนา เกื้อกูล 101 84 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2944 438-101   ศาสนวิถี   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พุมรี อรรถรัฐเสถียร 60 59 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2943 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 43 4 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2942 712-372   การประกันคุณภาพอาหาร   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 38 7 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2941 266-216   วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ฮามีด๊ะ มูสอ 32 30 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2940 425-336   ญี่ปุ่นสมัยใหม่   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปรัชณ์ บุญวาศ 55 8 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2939 763-346   การจัดการลงทุนในอิสลาม   หมะหมูด หะยีหมัด   mahmood.h 30 19 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2938 722-472   สรีรวิทยาของจุลินทรีย์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อ.รจนาแสงโสต 6 45 เย็บมุม 25 ก.พ. 2562 20 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2937 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม   kriangsak.d 16 28 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2936 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 100 3 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2935 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 100 3 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2934 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 100 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2933 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 100 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2932 426-206   ภูมิศาสตร์นิเวศ   ดำรง เสียมไหม   damrong.s 13 18 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2931 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 1 ไม่เย็บ 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2930 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 2 ไม่เย็บ 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2929 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2928 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2927 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 1 ไม่เย็บ 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2926 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 1 ไม่เย็บ 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2925 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 2 ไม่เย็บ 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2924 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2923 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 4 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2922 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 40 1 เย็บมุม 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2921 268-423   กลุ่มจิตบำบัด   วีรพงศ์ เฉลิมรุ่งโรจน์   weeraphong.c 18 16 มุงหลังคา 24 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2920 426-206   ภูมิศาสตร์นิเวศ   ดำรง เสียมไหม   damrong.s 15 9 มุงหลังคา 22 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2919 413-421   อักษรยาวี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แวมายิ ปารามัล 75 17 เย็บมุม 22 ก.พ. 2562 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68