คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1557 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 16 24 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1556 746-113   คณิตศาสตร์ 1   อนุรักษ์ บูสะมัญ    15 30 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1555 746-113   คณิตศาสตร์ 1   อนุรักษ์ บูสะมัญ    15 29 เย็บข้าง 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1554 412-323   การเขียนภาษาจีน 2   MINGXIN FAN    35 33 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1553 412-261   การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 16 11 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1552 412-341   วรรณคดีจีนโบราณ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 25 26 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1551 412-121   ศิลปะการเขียนอักษรจีน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 26 38 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1550 262-401   การจัดการเรียนรู้และการสอน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.สุพรรษา สุวรรณชาตรี 327 54 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1549 741-222   สารเคมีผสมยาง 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณฐินี 20 6 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1548 746-471   การวิจัยดำเนินงาน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เล็ก แซ่จิว 50 34 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1547 721-241   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จรีรัตน์ รวมเจริญ 20 33 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1546 746-114   คณิตศาสตร์ 2   อารียุทธ สมาแอ    40 42 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1545 421-367   การโปรแกรมร่วมสมัย   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    15 12 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1544 421-367   การโปรแกรมร่วมสมัย   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    15 11 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1543 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    22 12 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1542 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    22 13 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1541 412-113   การฟัง-พูดภาษาจีน 1   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ    15 8 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1538 746-114   คณิตศาสตร์ 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อารียุทธ สมาแอ 112 38 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1537 718-237   ปฎิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับอาหารและโภชนาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จารุวรรณ มณีศรี 35 57 เย็บข้าง 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1536 718-236   จุลชีววิทยาสำหรับอาหารและโภชนาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จารุวรรณ มณีศรี 33 54 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1535 718-334   ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จารุวรรณ มณีศรี 33 43 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1534 718-316   โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2   ลักษณา ไชยมงคล    34 1 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1533 718-316   โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2   ลักษณา ไชยมงคล    35 9 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1532 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    43 26 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1531 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    43 41 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1530 748-121   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล    43 26 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1529 746-114   คณิตศาสตร์ 2   อนิรุทธ ผลอ่อน    140 25 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1528 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 1600 17 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1527 414-112   ภาษาอาหรับ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ใซนับ ปูเต๊ะ 82 91 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1526 415-141   ญี่ปุ่นปริทัศน์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นิศากร ทองนอก 22 45 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24