คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1587 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 1 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1586 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 2 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1585 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 2 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1584 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 1 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1583 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 2 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1582 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    30 3 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1581 722-112   ชีววิทยาทั่วไป 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รจนา แสงโสต 220 21 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1580 718-236   จุลชีววิทยาสำหรับอาหารและโภชนาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รจนา แสงโสต 35 48 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1579 722-241   สัตววิทยาทั่วไป   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นัฐวุฒิ ศรีไชยรัตน์ 77 160 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1578 722-332   สรีรวิทยาของพืช   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 40 134 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1577 722-333   ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 24 79 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1576 746-114   คณิตศาสตร์ 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.กิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์ 38 15 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1575 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 28 15 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1574 721-233   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.เจริญ ภคธีรเธียร 100 93 เย็บข้าง 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1573 412-201   หนีห่าว จงกว๋อ   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ    50 18 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1572 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    16 21 ไม่เย็บ 07 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1571 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    16 22 ไม่เย็บ 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1570 415-304   โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2   เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ    16 33 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1569 993-223   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.สุนิดา อรรถอนุชิต 43 31 เย็บข้าง 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1568 993-395   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี 37 51 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1567 993-395   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี 65 4 เย็บมุม 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1566 993-395   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี 34 2 ไม่เย็บ 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1565 417-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นภาพร ทองน้อย 244 40 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1564 417-111   โครงสร้างภาษาอังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นภาพร ทองน้อย 120 44 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1563 412-112   ภาษาจีนชั้นต้น 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 77 34 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1562 412-233   โครงสร้างภาษาจีน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 17 13 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1561 414-366   ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วิลัยลักษณ์ 10 28 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1560 414-351   ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 6 70 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 07 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1559 412-323   การเขียนภาษาจีน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 25 41 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1558 412-354   วัฒนธรรมจีน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fan Mingxin 21 37 มุงหลังคา 07 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24