คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
2978 722-334   พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ปานจันทร์ สุจริตธุรการ 2 36 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2977 722-431   กายวิภาคศาสตร์ของพืช   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 20 20 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2976 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ธนุสรา 28 23 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2975 732-263   การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 8 13 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2974 418-212   การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   sirima.p 10 16 เย็บข้าง 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2973 741-325   ยางเบลนด์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 8 91 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2972 741-410   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียาง   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 11 43 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2971 741-230   เคมีพอลิเมอร์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 10 48 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 ส่งคืน
2970 741-230   เคมีพอลิเมอร์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.เบญจ ทองนวลจันทร์ 10 48 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2969 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 23 5 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2968 746-471   การวิจัยดำเนินงาน   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   ิอ.เล็ก แซ่จิว 49 11 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2967 425-130   พัฒนาการของโลกตะวันออก   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 19 9 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2966 425-232   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 1 24 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2965 419-102   ภาษาเยอรมัน 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.วิชนีย์ สุวรรณสังข์ 14 14 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2964 748-415   หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ   สุนันต์ ทองสีนุช   sunan.t 28 24 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2963 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   arinda.m 41 27 เย็บข้าง 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2962 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   arinda.m 41 26 เย็บข้าง 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2961 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 10 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2960 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 8 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2959 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 12 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2958 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 7 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2957 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 12 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
2956 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 7 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
2955 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี   jarunee.sa 23 4 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2954 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี   jarunee.sa 23 6 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2953 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี   jarunee.sa 23 28 มุงหลังคา 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2952 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ   nifatamah.m 43 4 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2951 746-345   วิธีเชิงตัวเลข   นิฟาตมะห์ มะกาเจ   nifatamah.m 43 26 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2950 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 23 มุงหลังคา 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2949 434-221   เศรษฐกิจสังคมอาเซียน   ชาคร ประพรหม   chakorn.p 36 33 เย็บข้าง 25 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68