คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1620 412-312   ภาษาจีนชั้นสูง 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.How Wanrong 24 28 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1619 414-360   ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วิลัยลักษณ์ วิเศษรัตน์ 30 14 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1618 412-225   การฟัง-พูดภาษาจีน 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.How Wanrong 13 32 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1617 414-227   สนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fadalallah 29 202 เย็บข้าง 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1616 414-352   วรรณคดีอาหรับ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fadalallah 21 91 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1615 414-216   หลักภาษาอาหรับ 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fadalallah 19 64 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1614 418-292   ยุโรป 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศิริมา ปุรินทราภิบาล 8 9 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1613 421-212   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤทัยชนนี สิทธิชัย 16 12 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1612 421-212   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤทัยชนนี สิทธิชัย 16 6 เย็บข้าง 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1611 421-212   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤทัยชนนี สิทธิชัย 16 12 เย็บข้าง 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1610 421-212   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤทัยชนนี สิทธิชัย 16 4 เย็บข้าง 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1609 421-212   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤทัยชนนี สิทธิชัย 16 4 เย็บข้าง 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1608 441-208   การจัดการดำเนินงาน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัญชิดา สังขดวง 36 42 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1607 441-206   การเงิน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัญชิดา สังขดวง 35 33 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1606 437-213   ปรัชญาอินเดีย   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พุมรี อรรถรัฐเสถียร 15 30 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1605 438-101   ศาสนวิถี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พุมรี อรรถรัฐเสถียร 60 18 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1604 437-101   ปรัชญาชีวิต   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์ 70 122 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1603 723-322   ปฏิบัติการกลศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 11 22 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1602 723-322   ปฏิบัติการกลศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อารีเฟ็น รัศมีศาสน์ 11 3 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1601 724-444   กฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นภารัตน์ ไวยเจริญ 9 49 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1600 724-103   วิทยาศาสตร์กับสังคม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นภารัตน์ ไวยเจริญ 22 58 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1599 724-104   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วาสุนทรา ชัยรัตน์ 7 2 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1598 725-118   สรีรวิทยา 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อนรรฆ พลชาติ 77 29 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1597 417-191   พัฒนาการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย    90 2 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1596 417-191   พัฒนาการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย    90 2 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1595 417-191   พัฒนาการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย    90 10 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1591 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    65 1 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1590 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    65 1 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1589 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    65 5 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1588 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    70 1 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24