คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3008 725-118   สรีรวิทยา 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 88 6 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3007 725-118   สรีรวิทยา 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 65 28 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3006 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 23 10 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3005 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์ 95 39 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3004 266-215   คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ไกรรัตนื นิลฉิม 33 76 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3003 412-225   การฟัง-พูดภาษาจีน 3   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Hou Wanrong 15 13 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3002 412-312   ภาษาจีนชั้นสูง 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.Hou Wanrong 26 31 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3001 414-341   การแปลอาหรับ-ไทย   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ 2 84 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3000 730-358   การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมง   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จันธิรา 1 31 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2999 712-464   เทคโนโลยีอาหารอบ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.สุณีย์ บุญกำเหนิด 19 4 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2998 262-401   การจัดการเรียนรู้และการสอน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ 57 4 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2997 261-202   ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ดีเด่น เบ็ญฮาวัน 12 14 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2996 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 95 1 เย็บมุม 04 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2995 417-214   ทักษะการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 95 6 เย็บมุม 03 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2994 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 78 2 เย็บมุม 03 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2993 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 78 1 เย็บมุม 03 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2992 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 78 8 เย็บมุม 03 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2991 417-191   พัฒนาการอ่าน   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 78 6 เย็บมุม 03 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2990 718-266   พยาธิวิทยา   อภิชัย บัวชูก้าน   apichai.b 30 11 เย็บมุม 02 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2989 718-266   พยาธิวิทยา   อภิชัย บัวชูก้าน   apichai.b 30 27 มุงหลังคา 02 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2988 718-266   พยาธิวิทยา   อภิชัย บัวชูก้าน   apichai.b 30 8 เย็บมุม 02 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2987 718-266   พยาธิวิทยา   อภิชัย บัวชูก้าน   apichai.b 30 14 เย็บมุม 02 มี.ค. 2562 04 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2986 264-101   การรู้จักตนเองและพัฒนาผู้เรียน   จิตราภรณ์ กำจรศุภสวัสดิ์   ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ 328 73 มุงหลังคา 01 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2985 282-104   เพศศึกษา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 39 12 มุงหลังคา 28 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2984 282-204   วิทยาศาสตร์สุขภาพ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จิราภรณ์ ผุดผาด 22 5 มุงหลังคา 28 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2983 266-417   ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ปาลิดา สายรัตทอง พัฒนพิชัย 32 57 มุงหลังคา 28 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2982 730-434   การบรรจุและการขนส่งสัตว์น้ำ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 11 10 เย็บมุม 28 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2981 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   อดิศา เบญจรัตนานนท์   adisa.b 31 10 เย็บมุม 28 ก.พ. 2562 01 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2980 261-202   ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1   กฤษฎ์ คงสีพุฒ   อาจารย์ดีเด่น 50 14 มุงหลังคา 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
2979 425-475   การสร้างสรรค์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.นนทพร อยู่มั่งมี 16 19 เย็บมุม 26 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68