คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3038 747-231   การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 23 11 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3037 418-204   ภาษาฝรั่งเศส 4   ศิริมา ปุรินทราภิบาล   sirima.p 14 11 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3036 746-114   คณิตศาสตร์ 2   อารียุทธ สมาแอ   areeyuth.s 88 30 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3035 746-242   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว   chunpen.t 68 38 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3034 746-242   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว   chunpen.t 68 38 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
3033 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
3032 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 8 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3031 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 11 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3030 412-233   โครงสร้างภาษาจีน 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จิระชัย แซ่ตั้ง 17 12 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3029 262-402   การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.มะลิ ศรีชู 40 11 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3028 262-402   การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.มะลิ ศรีชู 40 14 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3027 282-105   สุขภาพจิต   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 49 66 เย็บข้าง 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3026 282-441   ระบาดวิทยา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 31 139 เย็บข้าง 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3025 282-103   การสาธารณสุขเบื้องต้น   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ 29 144 เย็บข้าง 05 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3024 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3023 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3022 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 18 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3021 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 18 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3020 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3019 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3018 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3017 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3016 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 19 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3015 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 21 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3014 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3013 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3012 441-206   การเงิน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.รัญชิดา สังขดวง 34 65 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3011 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.จารุวรรณ หนูช่วย 52 34 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3010 741-111   เทคโนโลยียางเบื้องต้น   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี 14 116 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3009 724-108   ธรรมชาติบำบัด   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์ 65 13 มุงหลังคา 04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68