คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1664 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 27 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1663 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 17 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1656 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง    60 7 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1653 741-325   ยางเบลนด์   อโนมา ธิติธรรมวงศ์    15 7 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1652 741-325   ยางเบลนด์   อโนมา ธิติธรรมวงศ์    15 10 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1651 741-325   ยางเบลนด์   อโนมา ธิติธรรมวงศ์    15 6 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1647 412-463   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ   WANRONG HOU    11 25 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1646 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี    130 1 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1645 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี    130 1 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1644 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี    130 1 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1643 748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ   จารุณี แซ่หลี    130 1 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1642 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 80 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1641 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   สันธนา ชัยมนตรี    24 80 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1640 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    15 2 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1639 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    15 1 ไม่เย็บ 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1638 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    15 4 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1637 418-382   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2   กานดา เหล่าปิยะบุตร    15 3 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1636 748-225   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   จารุณี แซ่หลี    23 7 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1635 722-381   เทคโนโลยีชีวภาพ   สุธา เกลาฉีด    65 11 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1634 722-381   เทคโนโลยีชีวภาพ   สุธา เกลาฉีด    65 12 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1633 747-101   สถิติในชีวิตยุคใหม่   มายือนิง อิสอ    130 57 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1632 747-101   สถิติในชีวิตยุคใหม่   มายือนิง อิสอ    130 55 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1629 748-424   การโปรแกรมเว็บ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    24 26 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1628 748-424   การโปรแกรมเว็บ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    24 30 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1627 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    17 17 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1626 746-242   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   จันทร์เพ็ญ โพธิ์แก้ว    82 40 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1624 993-292   ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฮัสนาฐ โต๊ะพา 9 57 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1623 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วชิระ ดวงใจดี 173 37 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1622 414-463   ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง 2 29 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1621 412-201   หนีห่าว จงกว๋อ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 41 39 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24