คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1699 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 8 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1698 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 16 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1697 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 14 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1696 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 16 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1695 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1694 747-332   แผนแบบการทดลอง   มายือนิง อิสอ    35 13 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1693 718-316   โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2   ลักษณา ไชยมงคล    32 13 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1692 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์    45 4 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1691 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์    30 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1689 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์    25 4 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1688 412-101   ภาษาจีนพื้นฐาน 1   ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์    25 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1687 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    17 32 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1686 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    17 23 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1685 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    17 17 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1684 741-223   วัสดุยาง 1   กรรณิการ์ สหกะโร    9 47 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1683 741-230   เคมีพอลิเมอร์   กรรณิการ์ สหกะโร    9 29 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1681 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 56 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1680 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 36 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1679 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 40 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1678 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 17 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1677 723-242   ฟิสิกส์อะตอม   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    10 33 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1676 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    40 33 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1675 723-111   ฟิสิกส์ทั่วไป 1   ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ    40 45 มุงหลังคา 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1671 722-361   พันธุศาสตร์   ชมพูนุช อิ่มทอง    60 10 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1670 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 10 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1669 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 12 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1668 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 13 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1667 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 21 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1666 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 15 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1665 763-101   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น   รุสลี นุห์    35 28 เย็บมุม 08 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24