คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3068 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 200 25 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3067 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 200 20 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3066 746-245   แคลคูลัสขั้นสูง   อนุรักษ์ บูสะมัญ   anurak.b 58 16 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3065 712-231   เคมีอาหาร   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 48 21 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3064 712-333   การวิเคราะห์อาหาร   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 22 37 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3063 993-111   จิตวิทยาพัฒนาการ   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อุบล วรรณกิจ 63 15 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 06 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3062 712-391   แผนแบบทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   ใบศรี สร้อยสน   baisri.s 45 10 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3061 712-324   โภชนบำบัด   ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์   piyawan.si 20 21 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3060 413-111   ภาษามลายู 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.แวมัสนา แวยูโซ๊ะ 39 3 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3059 413-111   ภาษามลายู 1   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.แวมัสนา แวยูโซ๊ะ 64 4 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3058 411-422   ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เชิดชัย อุดมพันธ์ 30 3 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3057 411-422   ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เชิดชัย อุดมพันธ์ 30 4 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3056 441-208   การจัดการดำเนินงาน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.รัญชิดา สังขดวง 33 48 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3055 780-102   ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 3   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.อายุบ คางา 50 68 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3054 434-211   ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 19 มุงหลังคา 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3053 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 8 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3052 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3051 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3050 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3049 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3048 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3047 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 2 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3046 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 55 2 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3045 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   จารุวรรณ หนูช่วย   jaruwan.n 55 1 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3044 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 130 2 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3043 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 130 2 ไม่เย็บ 06 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3042 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 10 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3041 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 7 เย็บมุม 05 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3040 412-354   วัฒนธรรมจีน 2   MINGXIN FAN   mingxin.f 15 10 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3039 412-323   การเขียนภาษาจีน 2   MINGXIN FAN   mingxin.f 25 38 มุงหลังคา 05 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68