คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1731 721-361   ชีวเคมี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 140 16 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1730 721-115   หลักเคมี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 35 12 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1729 425-222   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   ภมรี สุรเกียรติ    26 18 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1728 721-362   ปฏิบัติการชีวเคมี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 120 70 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1727 721-115   หลักเคมี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุไรวรรณ ขุนจันทร์ 35 6 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1726 425-222   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่   ภมรี สุรเกียรติ    26 13 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1725 732-441   เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มนูญ ศิรินุพงศ์ 55 176 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1724 425-150   การอ่านและการเขียนเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์   ภมรี สุรเกียรติ    26 18 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1723 732-241   เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มนูญ ศิรินุพงศ์ 10 164 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1722 282-109   พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พรเพ็ญ 25 25 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1721 282-465   สุขศึกษาในโรงพยาบาล   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พรเพ็ญ 25 41 เย็บข้าง 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1720 411-201   ทักษะเชิงวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วัชรา 102 40 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1719 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    2 56 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1718 418-141   สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส   ศิริมา ปุรินทราภิบาล    2 52 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1717 411-201   ทักษะเชิงวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มาริสา สำลี 102 61 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1716 411-201   ทักษะเชิงวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มาริสา สำลี 102 40 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1715 411-201   ทักษะเชิงวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มาริสา สำลี 102 54 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1714 425-232   เอเชียตะวันออกสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 36 12 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1713 438-101   ศาสนวิถี   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อันธิฌา แสงชัย 61 69 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1712 415-222   การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัจฉรา ชูพล 24 3 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1711 415-322   การอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัจฉรา ชูพล 7 15 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1710 417-215   การฟังเพื่อความเข้าใจ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ฟาตีม๊ะห์ เจ๊ะอาแซ 125 28 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1709 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จารุวรรณ หนูช่วย 51 35 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1708 721-383   ปฏิบัติการยูนิตโอเปอเรชัน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.เจริญ ภคธีรเชียร 10 23 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1707 725-113   ชีวเคมีคลินิก   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติมา มัญชวินทร์ 72 9 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1706 725-114   สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ชุติมา มัญชวินทร์ 14 5 เย็บมุม 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1705 721-241   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.จรีรัตน์ รวมเจริญ 6 33 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1704 748-415   หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ   สุนันต์ ทองสีนุช    28 51 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1702 721-113   เคมีทั่วไป 2   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ    110 32 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1700 261-202   ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ดีเด่น เบ็ญฮาวัน 72 6 มุงหลังคา 09 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24