คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3099 746-103   ฟินแมท   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3098 746-102   สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์   อาทิตย์ อินทรสิทธิ์   arthit.i 20 8 เย็บมุม 08 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3097 747-101   สถิติในชีวิตยุคใหม่   มายือนิง อิสอ   mayuening.e 120 52 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3096 741-211   กระบวนการแปรรูปยาง   สุบฮาน สาและ   subhan.s@psu.ac.th 17 23 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3094 434-324   การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศในอาเซียน   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 20 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3093 434-324   การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศในอาเซียน   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 33 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3092 434-324   การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศในอาเซียน   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 36 มุงหลังคา 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3091 721-353   สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์   วนิดา เจียรกุลประเสริฐ   vanida.c 22 23 เย็บมุม 08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3090 421-131   พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลอาซิส อับดุลราฮับ 18 7 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3089 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 10 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3088 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศุภชัย โชติทอง 8 6 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3087 724-415   วิทยาศาสตร์ทางทะเล   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.วาสุนทรา 15 19 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3086 732-322   เทคโนโลยีการผลิตเห็ด   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 36 2 ไม่เย็บ 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3085 732-322   เทคโนโลยีการผลิตเห็ด   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.พิณทิพย์ จันทรเทพ 36 3 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3084 724-104   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.วาสุนทรา 5 2 ไม่เย็บ 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3083 414-112   ภาษาอาหรับ 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ไซนับ ปูเต๊ะ 72 39 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3082 415-231   สัทศาสตร์ญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.นิเย๊าะ จาหลง 20 31 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3081 414-232   การอ่านภาษาอาหรับเชิงธุรกิจ 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ไซนับ ปูเต๊ะ 14 19 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3080 414-230   การอ่านภาษาอาหรับ 2   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ไซนับ ปูเต๊ะ 7 7 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3079 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   arinda.m 41 7 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3078 747-221   ความน่าจะเป็น   อารินดา มะอาลี   arinda.m 41 5 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3077 434-324   การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศในอาเซียน   โซร์ฟีนา เด่นสุมิตร   sorfina.d 22 27 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3076 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 23 6 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3075 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 23 6 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3074 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 23 3 เย็บมุม 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3073 412-222   การฟัง-พูดภาษาจีน 2   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 23 2 ไม่เย็บ 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3072 412-113   การฟัง-พูดภาษาจีน 1   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 13 10 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3071 412-113   การฟัง-พูดภาษาจีน 1   นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ   nareerat.s 13 6 มุงหลังคา 07 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3070 748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทัดดาว ปานสมบัติ   tatdow.pa 9 10 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3069 748-001   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทัดดาว ปานสมบัติ   tatdow.pa 9 6 เย็บมุม 06 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68