คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3160 747-332   แผนแบบการทดลอง   นูริน ดือเร๊ะ   nurin.d 33 22 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3159 412-102   ภาษาจีนพื้นฐาน 2   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ 43 8 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3158 421-367   การโปรแกรมร่วมสมัย   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 14 14 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3157 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 21 18 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3156 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 21 4 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3155 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 21 10 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3154 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 21 8 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3153 421-233   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน   kittiphong.s 21 15 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3152 723-334   ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 38 18 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3151 723-334   ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 38 25 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3150 723-112   ฟิสิกส์ทั่วไป 2   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 20 8 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3149 723-112   ฟิสิกส์ทั่วไป 2   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 20 30 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3148 723-112   ฟิสิกส์ทั่วไป 2   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 20 18 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3147 723-112   ฟิสิกส์ทั่วไป 2   อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร   abdulmutta.t 20 9 มุงหลังคา 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3146 730-432   การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 11 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3145 730-432   การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 13 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3144 730-432   การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 23 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3143 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 27 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3142 730-432   การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 44 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3141 730-432   การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจประมง   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 18 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3140 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 6 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3139 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 6 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3138 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 4 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3137 730-232   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำ   สุพัฒน์ คงพ่วง   supat.k 11 83 เย็บข้าง 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3136 434-206   สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์   พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์   phattanan.b 28 24 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3135 434-203   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์   phattanan.b 28 21 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3134 434-203   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์   phattanan.b 28 12 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3133 434-203   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2   พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์   phattanan.b 28 24 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
3132 434-206   สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์   พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์   phattanan.b 28 24 เย็บมุม 11 มี.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
3131 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์   nattayaporn.w 60 1 ไม่เย็บ 11 มี.ค. 2562 11 มี.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68