คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
1793 425-336   ญี่ปุ่นสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 59 16 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 สิ้นสุดการทำงาน
1792 425-336   ญี่ปุ่นสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 59 15 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1791 748-415   หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ   สุนันต์ ทองสีนุช    28 43 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1790 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   อารินดา มะอาลี    300 1 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1789 001-102   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   อารินดา มะอาลี    300 1 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 ผุ็ใช้ยกเลิกคำขอ
1788 418-306   ภาษาฝรั่งเศส 6   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ศุภชัย โชคทอง 8 9 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1787 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   อารินดา มะอาลี    300 8 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1786 417-215   การฟังเพื่อความเข้าใจ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Eric A. 55 8 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1785 417-213   การเขียนเรียงความ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 25 3 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1784 417-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ซูฮาดา หีมเบ็ญสัน 240 1 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1783 417-311   การฟัง-พูด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Eric A. 45 7 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1782 417-311   การฟัง-พูด   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Eric A. 45 11 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1781 417-102   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ยุโสบ บุญสุข 40 16 ไม่เย็บ 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1780 415-324   การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Yuki Kon 9 28 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1779 411-101   ภาษากับความคิดและการสื่อสาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 100 39 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1778 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   อดิศา เบญจรัตนานนท์    32 8 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1777 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   อดิศา เบญจรัตนานนท์    32 1 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1776 411-101   ภาษากับความคิดและการสื่อสาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.พิชามญชุ์ วรรณชาติ 100 12 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1775 718-266   พยาธิวิทยา   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อุดมลักษณ์ มาตย์สถิตย์ 37 15 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1774 417-351   การเขียนเชิงธุรกิจ   อดิศา เบญจรัตนานนท์    32 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1773 763-420   วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม   หมะหมูด หะยีหมัด    52 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1772 262-402   การจัดการเรียนรู้และการสอนเฉพาะสาขา   มูฮัมมัดซากี บูละ   อ.ฮามีด๊ะห์ มูสอ 23 6 เย็บมุม 10 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1771 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 4 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1770 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 10 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1769 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 14 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1768 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 10 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1767 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 19 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1766 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 15 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1765 763-453   การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม   ธวัช นุ้ยผอม    60 12 มุงหลังคา 10 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
1764 746-271   ทฤษฎีความน่าจะเป็น   รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม    1 18 ไม่เย็บ 10 ม.ค. 2562 14 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24