คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
3432 417-111   โครงสร้างภาษาอังกฤษ   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 150 1 ไม่เย็บ 23 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3431 421-312   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ   ฤทัยชนนี สิทธิชัย   รองศาสตราจารย์   ฤทัยชนนี สิทธิชัย 15 12 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3430 421-312   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ   ฤทัยชนนี สิทธิชัย   รองศาสตราจารย์   ฤทัยชนนี สิทธิชัย 15 9 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3429 421-312   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ   ฤทัยชนนี สิทธิชัย   รองศาสตราจารย์   ฤทัยชนนี สิทธิชัย 15 12 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3428 421-312   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ   ฤทัยชนนี สิทธิชัย   รองศาสตราจารย์   ฤทัยชนนี สิทธิชัย 15 11 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3426 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม   อาจารย์   ดำรง เสียมไหม 135 10 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3425 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม   อาจารย์   ดำรง เสียมไหม 50 10 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3424 426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน   ดำรง เสียมไหม   อาจารย์   ดำรง เสียมไหม 15 13 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3423 418-361   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมฝรั่งเศส   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศุภชัย โชติทอง 5 11 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3422 761-208   ประวัติศาสตร์อิสลาม 1   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.อับดุลลออ 39 96 เย็บข้าง 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3421 722-332   สรีรวิทยาของพืช   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 42 42 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3420 722-334   พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.แววฤดี แววทองรักษ์ 40 31 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3419 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ธนุสรา 28 24 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3418 747-332   แผนแบบการทดลอง   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์ 23 6 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3417 417-102   เพ็นแอนด์โพสต์   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.นภาพร ทองน้อย 127 1 ไม่เย็บ 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3416 718-212   เมแทบอลิซึมของสารอาหาร   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.ศิวพร ปิ่นแก้ว 34 33 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3415 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.มะลิ 40 14 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3414 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.มะลิ 80 16 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3413 261-304   ภาษาไทยสำหรับครู   ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ   อ.มะลิ 25 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3412 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 2 ไม่เย็บ 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3411 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 2 ไม่เย็บ 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3410 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3409 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3408 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 1 ไม่เย็บ 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3407 417-214   ทักษะการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 90 2 ไม่เย็บ 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3406 417-191   พัฒนาการอ่าน   จารุวรรณ หนูช่วย   อาจารย์   จารุวรรณ หนูช่วย 80 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
3405 746-114   คณิตศาสตร์ 2   อนิรุทธ ผลอ่อน   อาจารย์   อนิรุทธ ผลอ่อน 125 20 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3404 721-231   หลักเคมีอินทรีย์   วันเพ็ญ นาเกลือ   อาจารย์   วันเพ็ญ นาเกลือ 30 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3403 426-324   ภูมิศาสตร์ดิน   สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์   อาจารย์   สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ 19 2 เย็บมุม 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
3402 426-324   ภูมิศาสตร์ดิน   สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์   อาจารย์   สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์ 19 25 มุงหลังคา 22 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68