คำขอ

ปีการศึกษา     ภาคการศึกษา    กรอกชื่อผู้สอนหรือชื่อรายวิชา

เลขที่รับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ขอ ขอแทน จำนวนชุด จำนวนหน้า วิธีผลิต วันที่ส่งเข้าระบบ วันที่เสร็จ สถานะ
2071 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 29 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2070 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 39 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2069 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 44 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2068 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 44 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2067 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 37 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2066 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 32 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2065 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 18 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2064 434-306   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์   นายือมิง มาหามะ    21 12 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2063 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   อารินดา มะอาลี    215 3 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2062 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   อารินดา มะอาลี    215 10 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2061 747-102   ข้อมูลนี้มีคำตอบ   อารินดา มะอาลี    215 10 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2060 417-323   เรื่องสั้น   ณัฐยาภรณ์ วรศักตยานันต์    65 2 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2059 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    15 20 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2058 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    15 21 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2057 748-323   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   เกรียงศักดิ์ ดำชุม    15 13 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 ผู้ใช้ส่งเข้าสู่ระบบ
2056 722-273   จุลชีววิทยาทางอาหาร   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ธนุสรา เหล่าเจริญสุข 27 13 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2055 721-351   การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วีรยา คุ้มเมือง 64 31 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2054 721-352   ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.วีรยา คุ้มเมือง 33 9 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2053 732-441   เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.มนูญ ศิรินุพงศ์ 13 110 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2052 425-232   เอเชียตะวันออกสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ณปรัชญ์ บุญทศ 33 7 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2051 425-224   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.ภมรี สุรเกียรติ 21 30 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 17 ม.ค. 2562 รอผู้ใช้มารับเอกสาร
2050 441-206   การเงิน   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.รัญชิดา สังขดวง 35 35 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2049 421-226   สารสนเทศในบริบทสังคม   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ 25 8 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2048 413-325   การแปล 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 40 15 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2047 413-325   การแปล 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อามีเนาะ เจ๊ะแว 40 20 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2046 415-141   ญี่ปุ่นปริทัศน์   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.อัจฉรา ชูพูล 41 3 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2045 413-111   ภาษามลายู 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แวมัสนา แวยูโซ๊ะ 71 20 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2044 413-111   ภาษามลายู 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แวมัสนา แวยูโซ๊ะ 60 12 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2043 413-111   ภาษามลายู 1   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.แวมัสนา แวยูโซ๊ะ 71 15 เย็บมุม 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
2042 414-216   หลักภาษาอาหรับ 3   ลาตีปะ แวเล๊าะ   อ.Fadalalla Mohammed 7 64 มุงหลังคา 17 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24